مقاومت های الکتریکی

مقاومت های الکتریکی

مقاومت-های-الکتریکیدانلود فایل مقاومت های الکتریکی
در قالب word و 
متشکل از ۳۴ صفحه

۱-    مقدمه ۳
۲-    قانون اهم ۵
۳-    طبقه¬¬بندی مقاومت¬ها  6 
3-1- مقاومت¬های ثابت ۶
    مقاومت¬های فیلم کربن ۶  
    مقاومت¬های فیلم فلز ۷ 
    مقاومت¬های سیمی ۸
    مقاومت¬های آجری یا سرامیکی ۹ 
    مقاومت¬های آرایه¬ای یا شبکه¬ای ۹
 3-2- مقاومت¬های متغیر ۱۰
    پتانسیومتر ۱۰
    ولوم ۱۳
 3-3- مقاومت¬های وابسته ۱۴
    مقاومت¬های وابسته به نور ۱۴
    مقاومت¬های وابسته به ولتاژ ۱۵
     مقاومت¬های وابسته به حرارت ۱۶
     مقاومت¬های تابع میدان مغناطیسی ۱۷
۴-    کاربردهای مقاومت ۱۸
۴-۱- محدود کردن جریان ۱۸
۴-۲- تقسیم ولتاژ ۱۸
۴-۳- شبکه¬های مقاومت، خازن، سلف ۲۰
۵-    خواندن مقدار مقاومت از روی کد رنگی ۲۰
۶-    توان مقاومت¬ها ۲۲
۷-    به هم بستن مقاومت¬ها ۲۴
۷ -۱- ترکیب مقاومت‌ها به صورت سری ۲۵
     7-2- ترکیب مقاومت‌ها به صورت موازی ۲۵
     7-3- ترکیب مقاومت¬ها به صورت سری و موازی ۲۶
۸-    خرابی مقاومت متغیر ۲۷
۹-    تست مقاومت¬ها ۲۷
     9-1- تست با مولتی متر دیجیتال ۲۷
     9-2- تست با مولتی متر آنالوگ (عقربه¬ای) ۲۸
     9-3- تست پتانسیومتر ۲۹
     9-4- تست ولوم ۳۰
     9-5- تست مقاومت وابسته به نور ۳۰
     9-6- تست مقاومت وابسته به ولتاژ ۳۰
                 9-7- تست مقاومت وابسته به حرارت  30
    9-8- تست مقاومت تابع میدان مغناطیسی ۳۱
۱۰-    عوامل مؤثر بر مقاومت ۳۱
۱۱-    اثر دما بر مقاومت ۳۱
۱۲-    منابع ۳۳

دانلود فایل

مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،

مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،

مروری-بر-سرامیکها-و-پیزوالکتریک-و-کاربرد-آنها-در-صنعت-دانلود فایل تحقیق مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،
در قالب word و 
متشکل از ۵۰ صفحه

فهرست
مقدمه. ۳
اثر پیزوالکتریک…. ۴
اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس : ۵
ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد: ۵
وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما: ۵
انواع موادی که اثرپیزوالکتریک دارند : ۶
کاربرد های پیزو الکتریک : ۸
کاربرد های سرامیک مهندسی برق : ۸
موتور پیزو الکتریک : ۹
شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزو الکتریک : ۱۰
پیزو الکتریک فرمول های و کابرد (piezo electric) 11
اثر فشاربرقی.. ۱۱
تاریخچه. ۱۲
اکتشاف و پژوهش‌های اولیه. ۱۲
جنگ جهانی اول و پس از آن.. ۱۳
جنگ جهانی دوم و پس از آن.. ۱۴
سازوکار و ساختمان.. ۱۵
طبقه‌بندی کریستال‌ها ۱۶
مواد. ۱۶
کریستال‌های ذاتی.. ۱۶
حسگرها ۱۹
پیزوالکتریک در نانو. ۲۰
مواد پیزوالکتریک…. ۲۱
فرآیند تولید سرامیک های پیزوالکتریک…. ۲۳
روش های دیگر برای تولید سرامیک های پیزوالکتریک به شرح زیراند: ۲۶
روابط ساختاری و خواص مواد. ۲۶
روابط ساختاری.. ۲۷
کاربرد مواد پیزوالکتریک…. ۲۸
ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد: ۲۹
وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما: ۳۰
روابط ریاضی : ۳۰
کاربرد های سرامیک مهندسی برق : ۳۴
سنسور پیزوالکتریک…. ۳۶
اصول عملکرد مواد پیزوالکتریک…. ۳۸
ساختار‌های perovskite. 38
پلاریزاسیون.. ۴۰
معادلات ساختاری.. ۴۲
کاربردها ۴۴
کاربری‌های پزشکی.. ۴۵
منابع: ۴۶

دانلود فایل

مقاومت های الکتریکی

مقاومت های الکتریکی

مقاومت-های-الکتریکیدانلود فایل مقاومت های الکتریکی
در قالب word و 
متشکل از ۳۴ صفحه

۱-    مقدمه ۳
۲-    قانون اهم ۵
۳-    طبقه¬¬بندی مقاومت¬ها  6 
3-1- مقاومت¬های ثابت ۶
    مقاومت¬های فیلم کربن ۶  
    مقاومت¬های فیلم فلز ۷ 
    مقاومت¬های سیمی ۸
    مقاومت¬های آجری یا سرامیکی ۹ 
    مقاومت¬های آرایه¬ای یا شبکه¬ای ۹
 3-2- مقاومت¬های متغیر ۱۰
    پتانسیومتر ۱۰
    ولوم ۱۳
 3-3- مقاومت¬های وابسته ۱۴
    مقاومت¬های وابسته به نور ۱۴
    مقاومت¬های وابسته به ولتاژ ۱۵
     مقاومت¬های وابسته به حرارت ۱۶
     مقاومت¬های تابع میدان مغناطیسی ۱۷
۴-    کاربردهای مقاومت ۱۸
۴-۱- محدود کردن جریان ۱۸
۴-۲- تقسیم ولتاژ ۱۸
۴-۳- شبکه¬های مقاومت، خازن، سلف ۲۰
۵-    خواندن مقدار مقاومت از روی کد رنگی ۲۰
۶-    توان مقاومت¬ها ۲۲
۷-    به هم بستن مقاومت¬ها ۲۴
۷ -۱- ترکیب مقاومت‌ها به صورت سری ۲۵
     7-2- ترکیب مقاومت‌ها به صورت موازی ۲۵
     7-3- ترکیب مقاومت¬ها به صورت سری و موازی ۲۶
۸-    خرابی مقاومت متغیر ۲۷
۹-    تست مقاومت¬ها ۲۷
     9-1- تست با مولتی متر دیجیتال ۲۷
     9-2- تست با مولتی متر آنالوگ (عقربه¬ای) ۲۸
     9-3- تست پتانسیومتر ۲۹
     9-4- تست ولوم ۳۰
     9-5- تست مقاومت وابسته به نور ۳۰
     9-6- تست مقاومت وابسته به ولتاژ ۳۰
                 9-7- تست مقاومت وابسته به حرارت  30
    9-8- تست مقاومت تابع میدان مغناطیسی ۳۱
۱۰-    عوامل مؤثر بر مقاومت ۳۱
۱۱-    اثر دما بر مقاومت ۳۱
۱۲-    منابع ۳۳

دانلود فایل

مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،

مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،

مروری-بر-سرامیکها-و-پیزوالکتریک-و-کاربرد-آنها-در-صنعت-دانلود فایل تحقیق مروری بر سرامیکها و پیزوالکتریک و کاربرد آنها در صنعت،
در قالب word و 
متشکل از ۵۰ صفحه

فهرست
مقدمه. ۳
اثر پیزوالکتریک…. ۴
اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس : ۵
ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد: ۵
وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما: ۵
انواع موادی که اثرپیزوالکتریک دارند : ۶
کاربرد های پیزو الکتریک : ۸
کاربرد های سرامیک مهندسی برق : ۸
موتور پیزو الکتریک : ۹
شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزو الکتریک : ۱۰
پیزو الکتریک فرمول های و کابرد (piezo electric) 11
اثر فشاربرقی.. ۱۱
تاریخچه. ۱۲
اکتشاف و پژوهش‌های اولیه. ۱۲
جنگ جهانی اول و پس از آن.. ۱۳
جنگ جهانی دوم و پس از آن.. ۱۴
سازوکار و ساختمان.. ۱۵
طبقه‌بندی کریستال‌ها ۱۶
مواد. ۱۶
کریستال‌های ذاتی.. ۱۶
حسگرها ۱۹
پیزوالکتریک در نانو. ۲۰
مواد پیزوالکتریک…. ۲۱
فرآیند تولید سرامیک های پیزوالکتریک…. ۲۳
روش های دیگر برای تولید سرامیک های پیزوالکتریک به شرح زیراند: ۲۶
روابط ساختاری و خواص مواد. ۲۶
روابط ساختاری.. ۲۷
کاربرد مواد پیزوالکتریک…. ۲۸
ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد: ۲۹
وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما: ۳۰
روابط ریاضی : ۳۰
کاربرد های سرامیک مهندسی برق : ۳۴
سنسور پیزوالکتریک…. ۳۶
اصول عملکرد مواد پیزوالکتریک…. ۳۸
ساختار‌های perovskite. 38
پلاریزاسیون.. ۴۰
معادلات ساختاری.. ۴۲
کاربردها ۴۴
کاربری‌های پزشکی.. ۴۵
منابع: ۴۶

دانلود فایل