دانلود مقاله دکترا دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

دانلود مقاله دکترا دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

دانلود مقاله دکترا دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

 دانلود مقاله دکترا دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله
 
بررسي پيشينه پژوهش
معرفي كاربرد شاخص هاي مال اكلوژن(۱)
شاخص هاي ارتودنسي سال ها براي سنجش شدت مال اكلوژن بيماران و نياز آن ها به درمان به كار رفـتـه انـد. دوشـاخـص IOTN(Index of Orthodontic Treatment Need)وPAR Assessment Rating index)(Peer در حدود ۲۰ سال قبل معرفي شدند.كاربرد شاخص ها در آينده فراگيرتر خواهد شد تا سنجش نياز به درمان و موفقيت درمان از همگوني بيشتري برخوردار…

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

 دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین 
 
چكيده:
زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.
هدف:هدف این مطالعه تعیین…

دانلود مقاله دندانپزشکی بهداشت دهان ودندان

دانلود مقاله دندانپزشکی بهداشت دهان ودندان

دانلود مقاله دندانپزشکی بهداشت دهان ودندان

 دانلود مقاله دندانپزشکی بهداشت دهان ودندان
 

تقدير و تشكر………………………………………………………………………………………….. ا
پيشگفتار………………………………………………………………………………………………… ب
خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ج
مقدمه……………………………………………………………………………………………………. د

عنوان صفحه
فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر…

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکیبررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پر

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکیبررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پر

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکیبررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پر

 دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت
 
فهرست
عنوان ……………………………….. صفحه
فصل اول : مقدمه و معرفي ………………..
مقدمه ………………………………..
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي ………….
بيماريهاي پريودنتال ……………………
ماركرهاي التهابي –CRP – ………………
پروتئين فيبرينوژن پلاسما ………………..
مكانيسم‌ افزايش…

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

 دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
 
فصل اول
مروري بر مقوله تشخيص و طرح درمان، و مروري بر آناتومي محيط دهان
۱ـ تشخيص و طرح درمان
موفقيت يا شكست درمان با پروتز كامل قبل از شروع به عمل قابل پيش‌بيني است. اكثر ناراحتي‌هاي بيماران در اثر آماده نكردن بيمار از نظر جسمي و مشكلات دهاني، روحي و عدم شناخت صحيح آنها از ماهيت پروتز كامل است. براي دستيابي به موفقيت و داشتن طرح درماني دقيق و درست، در ابتدا بايد…

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

 دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- دلايل انتخاب موضوع
۱-۲- بيان مسأله
۱-۳- تعريف واژه هاي عملياتي
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
۲-۱- تاريخچه
۲-۲- مروري بر مقالات
فصل سوم: اهداف و فرضيات
۳-۱- هدف كلي
۳-۲- اهداف اختصاصي
۳-۳- فرضيات
فصل چهارم: مواد و روشها
۴-۱- متغيرهاي تحقيق و مقياس سنجش متغيرها
۴-۲- جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه
۴-۳- طرح جمع آوري…