تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا…

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا...

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا…

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۳
۱-۱- بیان مسئله۳
۱-۲- اهمیت و اهداف پروژه۵
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده۷
۲-۱- پلیمریزاسیون تعلیقی۹
۲-۱-۱- دور همزن۹
۲-۱-۲- غلظت پایدار کننده۱۰
۲-۲- سیلیکات­های لایه ای۱۱
۲-۳- هدف از اصلاح سطحی نانوخاک رس و روش­های آن….۱۵
۲-۴- هدف از اصلاح سطح و لبه صفحات خاک رس توسط اصلاح کننده های سیلانی و چگونگی پیوند خوردن آن بر سطح۱۸
۲-۵- ساختار نانو کامپوزیت­های سیلیکاتی لایه ای۱۹
۲-۵-۱- نانوکامپوزیت لخته…

مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم…

مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم...

مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم…

فهرست عنوان صفحه
چکیده.۱
مقدمه ..۲
فصل اول : روش های مستقیم خشک کردن
۱-۱استفاده از انرژی خورشید در خشک کردن ۶
۱-۲ خشک کن های خورشیدی…۷
۱-۳ طبقه بندی خشک کن های خورشیدی . ۹
فصل دوم:مفاهیم اساسی در روش های غیر مستقیم خشک کردن
۲-۱ اهمیت خشک کردن در صنایع..۱۱
۲-۲عملیات رطوبت زدایی .۱۱
۲-۳ اصول خشک کردن………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۴ مفاهیم کاربردی در خشک کردن……………………………………………………………۱۳
۲-۴-۱-فشار بخار…

تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن …

تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن ...

تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن …

چکیدهافزایش نگرانی­های زیست محیطی و پیشرفت فرآیندهای شیمی سبز، جایگزینی کاتالیزگرهای همگن را با انواع ناهمگن آن ضروری کرده است. در این پژوهش کربن فعال به­سبب خواص ویژه­ای که دارد به­عنوان یک بستر مناسب بکار گرفته شد. مهمترین این خواص مقاومت در محیط­های اسیدی و بازی، ارزان قیمت بودن، تخلخل و مساحت سطح بالا و امکان بازیافت فلزات با سوزاندن بستر می­باشد. در این تحقیق، ابتدا کربن فعال عامل­دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید با…

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن….

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن....

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن….

 فهرست مطالب عنوان شماره صفحه
چکیده.۱
فصل اول : مقدمه۲
۱-۱-.. تاریخچه۲
۱-۲-.. ویژگی‌های لاستیک نیتریل۳
۱-۳-. کاربردهای لاستیک نیتریل۴
۱-۴- ساختار شیمیایی۵
۱-۵-…. مقدار آکریلونیتریل۷
۱-۶-… فرآیند تولید۷
۱-۶-۱-…. پلیمریزاسیون۷
۱-۶-۲-……………………………………………………………………………. تکمیل‌سازی۹
۱-۷-………………………………………………….. مقایسه دو روش سرد و گرم۱۰
۱-۸-………………………………………………………………………………………………. اهداف۱۰
۱-۸-۱-بررسی ریزساختار و…

مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز…

مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز...

مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز…

فهرست مطالبردیف عنوان صفحه
۱ فصل اول :هیدرات گازی و عوامل مؤثر در آن‌
۱-۱ هیدرات۳
۱-۲ تشکیل هیدرات ها۳
۱-۳ شرایط تشکیل هیدرات۴
۱-۴ فاکتورهای مؤثر در تشکیل هیدرات۵
۱-۵ آب و گاز طبیعی۶
۱-۵-۱ آب آزاد۷
۱-۶ بیان مساله پژوهش۸
۱-۷ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش۹
۱-۷-۱ اهمیت هیدرات‌های گازی۱۰
۱-۷-۲ زمینه‌های تحقیقاتی هیدرات۱۱
۱-۸ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش‌ها۱۱
۱-۹ اهداف پژوهش۱۲
۱-۱۰ سؤالات پژوهش۱۲
۱-۱۱ فرضیه‌های پژوهش۱۳
۱-۱۲ انواع و ساختار هیدرات۱۳
۱-۱۲-۱ ساختار…

تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S….

تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S....

تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S….

فهرست مطالب :چکیده:. ۱
مقدمه:. ۲
فصلاولکلیات. ۳
حذفناخالصیهاباروشتخریبفوتوکاتالیزوری. ۴
آشناییباتعدادیازفوتوکاتالیزورهادرواکنشهایتخریبی. ۵
۱-۲-۱ فوتوکاتالیزورTiO2. 6
۱-۲-۲ فوتوکاتالیزورZnO:. 10
فصلدومبررسیمتونومطالعاتدیگراندراینزمینه. ۱۷
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ اجزاءتشكيلدهندةرنگ. ۱۹
۲-۳ خصوصياتاجزاءتشكيلدهندهرنگ. ۲۰
۲-۳-۱-رنگدانههاورنگدانهيارها:. ۲۰
۲-۳-۲-رزينها: (Resin)20
۲-۳-۳حلال. ۲۱
۲-۳-۴موادافزودنيدررنگ. ۲۱
۲-۵ آلودگیآب (Water Pollution ). 22
۲-۵-۱ آلودگيناشيازرنگها. ۲۳
۲-۵-۲…

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی…

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی...

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲-ایزوپرنالین. ۴
۱-۲-۱-شیمی ایزوپرنالین. ۶
۱-۲-۲-اهمیت اندازه‌گیری. ۶
۱-۳-جمع‌بندی. ۹
 فصل دوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق
۲-۱- مروری بر روش‌های آنالیز ایزوپرنالین. ۱۱
۲-۲- روش‌های رایج استخراج. ۱۱
۲-۲-۱-استخراج مايع- مايع. ۱۲
۲-۲-۲-استخراج با فاز جامد. ۱۲
۲-۲-۳- ميكرو استخراج با فاز مايع. ۱۳
۲-۲-۴- ميكرو استخراج با فاز جامد. ۱۴
۲-۲-۵-استخراج با سيال فوق بحراني. ۱۵
۲-۲-۶-استخراج با سوكسله….

سنتز سبز ۲فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی…

سنتز سبز 2فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی...

سنتز سبز ۲فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی…

عنوان صفحهچکیده فارسی.۱
چکیده انگلیسی.۱۱۶
فصل اول- مقدمه و تئوری
۱-۱- مقدمه…۳
۱-۲- سنتز اکسازول- ۴- کربوکسیلات ها..۴
۱-۳- سنتز ۵- بنزیل اکسازول-۴-کربوکسیلات…۵
۱-۴- سنتز ۲- فنیل اکسازول..۵
۱-۵- سنتز کینولیل اکسازول…۶
۱-۶- سنتز مشتقات سه استخلافی اکسازول در موقعیت ۳، ۴ و ۵………………………………………………………۷
۱-۷- سنتز ۲-آریل-نفتو [۱،۲-d] اکسازول……………………………………………………………………………………..۹
۱-۸- سنتز واحدهای ساختمانی آمینواسیدهای…

تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی آن ها..

تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی آن ها..

تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی آن ها..

فهرست مطالبچکیده..۱
۱-فصل اول. ۱
۱-۱- مقدمه.. ۲
۱-۲- هدف..۳
۱-۳- پیشینه تحقیق.. ۳
۱-۳-۱-رزین های فنولیک…. ۳
۱-۳-۲-نانوکامپوزیت های گرافن… ۴
۱-۴- روش کار و تحقیق.. ۵
۲-فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………. ۶
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۶
۲-۲- کامپوزیت…………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۲-۱-کاربردهای کامپوزیت ها………………………………………………………………..

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری…

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری...

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری…

فهرست مطالب فصل اول
۱-۱ معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی.. ۳
۱-۲ تفاوت­های بین معادلات خطی و غیرخطی ..۵
۱-۴ معادله کورته وگ دی وری.. ۱۲
فصل دوم
۲-۱ تاریخچه …. ۳۱
۲-۲ محیط غیرخطی وپاشندگی در امواج.. ۳۹
۲-۳ سالیتون­های روشن، تاریک و خاکستری.. ۴۱
۲-۴ پایداری سالیتون .. ۴۶
۲-۵ برخورد سالیتون ها.. ۴۸
۲-۶ کاربرد سالیتون ها.. ۵۰
فصل سوم
۳-۱ مقدمه .. ۷۰
۳-۲ روش­های حل معادلات غیرخطی .. ۷۰
۳-۳ قوانین بقا ………………………………………………………………. ۷۵
۳-۴-۱ روش تجزیه ادومیان.. ۷۶
۳-۴-۲…