پاورپوینت با موضوع طرحهای مزایای بازنشستگی

پاورپوینت با موضوع طرحهای مزایای بازنشستگی

پاورپوینت-با-موضوع-طرحهای-مزایای-بازنشستگیدانلود پاورپوینت با موضوع طرحهای مزایای بازنشستگی
دارای ۴۹ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۴۹ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

طرحهای مزایای بازنشستگی
دامنه کاربرد
کلیه صندوقهای متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی و … مشمول این استاندارد هستند.
این استاندارد با حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی برای تمام اعضا به عنوان یک گروه سروکار دارد و به گزارش درباره مزایای بازنشستگی هر یک از اعضا نمی پردازد.
این استاندارد در مورد طرحهای دیگری از قبیل بیمه بیکاری و خدمات درمانی که توسط برخی سازمانها و صندوقها در کنار طرحهای مزایای بازنشستگی اداره می شود، کاربرد ندارد.

طرحهای مزایای بازنشستگی
برنامه هایی است که به موجب آن برای اعضا پس از خاتمه خدمت، مزایایی در قالب حقوق بازنشستگی یا مستمری فراهم می شود. به شرطی که بتوان این مزایا را قبل از خاتمه خدمت بر اساس شرایط مصوب یا رویه مورد عمل تعیین یا براورد کرد.

مزایای بازنشستگی
عبارت است از حقوق بازنشستگی و سایر مستمریهایی که به موجب مقررات طرح انتظار می رود با توجه به سنوات خدمت گذشته اعضا به آنان پرداخت شود.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت با موضوع فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت-با-موضوع-فعالیتهای-کشاورزیدانلود پاورپوینت با موضوع فعالیتهای کشاورزی
دارای ۲۸ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۲۸ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فعالیتهای کشاورزی
دلايل‌ تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌
كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌دلايل‌ زير تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ را ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ است‌ :
الف‌. استفاده‌ از روشهاي‌ حسابداري‌ متفاوت‌ توسط‌ شركتها براي‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ مشابه‌،
ب‌ . مستثني‌ شدن‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از دامنه‌ كاربرد بعضي‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ موجود (همانند استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۸ با عنوان‌ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا و استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۳  با عنوان‌  درآمد عملياتي‌ )،
ج‌ . ماهيت‌ خاص‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از جمله‌ وجود دگرديسي‌ زيستي‌، و
 د . هماهنگي‌ بيشتر با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ باتوجه‌ به‌ تدوين‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 با عنوان‌  كشاورزي‌ .

دامنه‌ كاربرد
كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :
         الف‌. داراييهاي‌ زيستي‌، و   
         ب . توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌.
۲٫ اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :
         الف‌.زميـن‌ مــربوط‌ به‌ فعــاليت‌ كشــاورزي‌ (موضوع استاندارد     حسابداري شماره‌ ۱۱)،
         ب‌ .داراييهـاي‌ نامشهـود مربــوط‌ به‌ فعاليــت‌ كشاورزي‌ (موضوع     استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 17 )، و
        پ. تولیــدات کشاورزی بعد از زمـان برداشـت (موضوع استاندارد     حسابداري‌ شماره‌ 8).

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

پاورپوینت با موضوع گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

پاورپوینت-با-موضوع-گزارشگري-بر-حسب-قسمتهاي-مختلفدانلود پاورپوینت با موضوع گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
دارای ۲۵ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۲۵ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
هدف استاندارد
هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايى مختلف عمليات واحد تجارى است كه به استفاده‏كنندگان صورتهاى مالى در موارد زير كمك مى‏كند:
الف . درك بهتر عملكرد گذشته واحد تجارى،
ب . ارزيابى بهتر مخاطرات و بازده‏هاى واحد تجارى، و
ج . قضاوتهاى آگاهانه‏تر در مورد كل واحد تجارى.

دامنه  کاربرد
كليه واحدهاى تجارى كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مى‏شود يا در جريان انتشار عمومى است بايد الزامات اين استاندارد را رعايت كند.
ساير واحدهاى تجارى چنانچه داوطلبانه در صورتهاى مالى تهيه شده براساس استانداردهاى حسابدارى، اطلاعات بر حسب قسمتهاى مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات اين استاندارد را به طور كامل رعايت كنند.
هنگام ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه واحد تجارى اصلى همراه صورتهاى مالى تلفيقى، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه مى‏شود.

تعيين قسمتهاي تجاري يا جغراف
تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي جداگانه نيازمند قضاوت است. مديريت واحد تجاري براي اعمال اين قضاوت، هدف گزارشگري اطلاعات  مالي قسمت را با توجه به اين استاندارد و خصوصيات کيفي اطلاعات مالي در نظر مي گيرد.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت-با-موضوع-گزارشگري-مالي-واحدهاي-تجاري-در-مرحله-قبل-از-بهره-بردار-يدانلود پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي
دارای ۱۲ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۱۲ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي
هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است

دامنه كاربرد
اين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى
يك واحد تجارى است كه بخش عمده كوششهاى خود را براى ايجاد يك فعاليت جديد بكار برد و يكى از شرايط زير در مورد آن صدق كند:
الف. عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع نشده باشد، يا
ب . عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملياتى* قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع حسابدارى مشاركتهاى خاص‏

پاورپوینت با موضوع حسابدارى مشاركتهاى خاص‏

پاورپوینت-با-موضوع-حسابدارى-مشاركتهاى-خاص‏دانلود پاورپوینت با موضوع حسابدارى مشاركتهاى خاص‏
دارای ۳۰ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۳۰ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

حسابدارى مشاركتهاى خاص‏
دامنه كاربرد
ين استاندارد بايد براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر يك از شركاى خاص و سرمايه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.

تعاريف برخي از اصطلاحات
شريك خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك دارد.
سرمايه‏گذار در مشاركت خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك ندارد.
واحد تجارى عبارت است از تشكلى قانونى يا قراردادى، اعم از ثبت‏شده يا ثبت‏نشده، يا هر شخص يا تشكلى كه يك فعاليت اقتصادى را از جانب خود براى دستيابى به اهداف خاص اداره مى‏كند.

تعاريف برخي از اصطلاحات
روش ارزش ويژه يك روش حسابدارى است كه براساس آن سهم شريك خاص در واحد تجارى تحت كنترل مشترك ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغيير در سهم وى از خالص داراييهاى واحد تجارى تحت كنترل مشترك تعديل مى‏گردد. سهم شريك خاص از نتايج عملكرد واحد تجارى تحت كنترل مشترك در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.

روش ارزش ويژه ناخالص نوعى روش ارزش ويژه است كه به موجب آن سهم شريك خاص به تفكيك مجموع داراييها و مجموع بدهيهاى مشاركت خاص كه تشكيل‏دهنده مبلغ خالص سرمايه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملياتى مشاركت خاص در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي ميان دوره اي

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي ميان دوره اي

پاورپوینت-با-موضوع-گزارشگري-مالي-ميان-دوره-ايدانلود پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي ميان دوره اي
دارای ۲۶ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۲۶ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گزارشگري مالي ميان دوره اي
هدف استاندارد
هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌، شرايط‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و ساير استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ مي‌آورد.

دامنه کاربرد
در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ يا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌شود، ملزم‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ مي‌كنند. اين‌ استاندارد براي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا اجباري‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ منتشر مي‌كنند، كاربرد دارد.

تعاريف برخي از اصطلاحات
دوره‌ مياني‌ دوره‌ مالي‌ گزارشگري‌ كوتاه‌تر از يك‌ سال‌ مالي‌ است‌ .
گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ گزارشي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ مياني‌ است‌ كه‌ شامل‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ (طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱ با عنوان‌ ‘نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌’) يا صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ (طبق‌ اين‌ استاندارد) است‌ .
صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ حداقل‌ شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و گزيده‌اي‌ از يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مطابق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد است‌.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع سود هر سهم

پاورپوینت با موضوع سود هر سهم

پاورپوینت-با-موضوع-سود-هر-سهمدانلود پاورپوینت با موضوع سود هر سهم 
دارای ۳۷ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۳۷ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

سود هر سهم
مقدمه
در سال ۱۹۶۹ هيئت اصول حسابداري انجمن حسابداران رسمي آمريکا با تدوين بيانيه شماره ۱۵ ارائه سود هر سهم را در صورت سود و زيان الزامي کرد.
هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري به همراه هيئتهاي استانداردگذاري امريکا و کانادا پروژه مشترکي را با هدف هماهنگ سازي الزامات سود هر سهم آغاز کردند که حاصل آن، استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۳۳ و استاندارد حسابداري شماره ۱۲۸ امريکا است.
در ايران تاکنون اطلاعات سود هر سهم به نحو ساده ارائه مي شد و رهنمود خاصي در اين زمينه وجود نداشت.

مقدمه
با توجه به نياز روزافزون بازار سرمايه به اطلاعات سود هر سهم، تدوين استاندارد در اين زمينه در سال ۱۳۸۵ در دستور کار مديريت تدوين استانداردها قرار گرفت که حاصل اين تلاش، تدوين استاندارد حسابداري شماره ۳۰ با عنوان ”سود هر سهم“ است

هدف استاندارد
بهبود قابليت مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و عملکرد يک واحد تجاري در دوره هاي مختلف گزارشگري، و
تاکيد بر ايجاد ثبات رويه و هماهنگي در تعيين مخرج کسر محاسبه سود هر سهم.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع فعاليتهاي ساخت املاک

پاورپوینت با موضوع فعاليتهاي ساخت املاک

پاورپوینت-با-موضوع-فعاليتهاي-ساخت-املاکدانلود پاورپوینت با موضوع فعاليتهاي ساخت املاک
دارای ۳۳ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۳۳ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فعاليتهاي ساخت املاک
دامنه کاربرد
اين استاندارد در موارد زير کاربرد دارد:
حسابداري فعاليتهاي ساخت املاک
واحدهاي تجاري که به فعاليتهاي ساخت املاک مشغول هستند، صرف‌نظر از اينکه اين عمليات جزء فعاليتهاي اصلي آنها باشد يا خير
ساخت املاکي که با هدف استفاده توسط واحد تجاري انجام مي‌شود
حسابداري عمليات شهرک‌سازي اعم از مسکوني، صنعتي يا تجاري

تعاريف
ارزش نسبي فروش: نسبت ارزش فروش هر واحد ساختماني به ارزش فروش مجموع واحدهاي ساختماني يک پروژه يا نسبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش مجموع پروژه‌ها.
ارزش فروش: بهاي فروش برآوردي جاري يک واحد ساختماني در وضعيت نهايي قابل فروش آن، در هر مقطع زماني.
پروژه : تمام يا بخشي از واحدهاي ساختماني مورد اجرا در يک مکان جغرافيايي مشخص که يک مرکز انباشت مخارج را تشکيل مي‌دهد.

تعاريف
فعاليتهاي ساخت املاک : مجموعه فعاليتهايي است که براي طراحي و احداث املاک براي فروش ضروري است. تحصيل زمين براي احداث و فروش ساختمان و يا آماده سازي و فروش زمين، به طور کلي يا جزئي، بخشي از اين فعاليت است.
واحد ساختماني : يک واحد مسکوني، تجاري يا صنعتي، يا زميني که براي فروش، احداث يا آماده مي‌شود.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع فعاليتهاى بيمه عمومى

پاورپوینت با موضوع فعاليتهاى بيمه عمومى

پاورپوینت-با-موضوع-فعاليتهاى-بيمه-عمومىدانلود پاورپوینت با موضوع فعاليتهاى بيمه عمومى
دارای ۳۶ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۳۶ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فعاليتهاى بيمه عمومى
دامنه کاربرد
اين استاندارد بايد درمورد فعاليتهاى بيمه عمومى  و بيمه عمر زماني بكار گرفته شود و در مورد ساير بيمه‏هاى زندگى كاربرد ندارد

قرارداد بیمه  (بیمه نامه)
عقدی است كه به‏موجب آن يك طرف (بيمه‏گر)  متعهد مى‏شود در ازاى دريافت حق‏بيمه از طرف ديگر (بيمه‏گذار)،  در صورت وقوع حادثه،  خسارت وارده به او يا شخص ذينفع را جبران كند  يا مبلغ معینی را به وى يا شخص ذينفع بپردازد.

بیمه زندگی:  نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی، اطمینان می دهد.
بیمه عمومی:  به بیمه هایی غیر از بیمه زندگی اطلاق می شود.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

پاورپوینت با موضوع استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

پاورپوینت-با-موضوع-استفاده‌-از-نتايج‌-كار-كارشناس‌دانلود پاورپوینت با موضوع استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
دارای ۱۰ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
هدف استاندارد
ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از شواهد حسابرسي
کارشناس: فرد يا موسسه‌‌ داراي‌ مهارت‌، دانش‌ و تجربه‌ در زمينه‌اي‌ خاص‌ غير از حسابداري‌ و حسابرسي‌.
روشهای استفاده از خدمات‌ كارشناس‌
استخدام‌ در واحد مورد رسيدگي‌.
استخدام‌ توسط‌ حسابرس‌.
دعوت‌ به‌ كار توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌.
دعوت‌ به‌ كار توسط‌ حسابرس‌.

تعيين‌ ضرورت‌ استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس‌
نمونه هایی از موارد نیاز به خدمات کارشناس:
ارزيابي‌ گروه‌ مشخصي‌ از داراييها.
تعيين‌ مقدار يا وضعيت‌ داراييها.
تعيين‌ مبالغ‌‌ نيازمند به‌ استفاده‌ از فنون‌ و روشهاي‌ ويژه‌؛
اندازه‌گيري‌ ميزان‌ كار تكميل‌ شده‌ و كار در جريان‌ تكميل‌ در قراردادهاي‌ پيمانكاري‌.
نظر حقوقي‌ درباره‌ تفسير مفاد قراردادها، قوانين‌ و مقررات‌.
ارزیابی این موارد برای تشخيص‌ ضرورت‌ استفاده‌ از كار كارشناس‌ :
اهميت‌ سرفصل‌ مورد نظر.
خطر ارائه‌ نادرست‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ و ماهيت‌ و پيچيدگي‌ موضوع‌ مورد نظر.
مقدار و كيفيت‌ ساير شواهد حسابرسي‌ در دسترس‌.

دانلود فایل