پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)

پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)

پرسشنامه-عملکرد-خانواده(fad)پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
 
دارای ۷ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۵۳ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
این مقیاس توسط اپشتاين، لارنس، بالدوين و بيشاب  در سال ۱۹۸۰ تهيه شده است و هدف آن سنجيدن عملكرد خانواده بر اساس الگوي مك مستر است. اين الگو خصوصيا ت ساختاري، شغلي و تعاملي خانواده را معين مي سازد و شش بعد از عملكرد خانواده را مشخص مي كند. همچنين توانايي خانواده در سازش با حوزه ي وظايف خانوادگي را بر روي يك مقياس چهار درجه اي كيلرت به صورت كاملاً موافقم(۱)، موافقم(۲)، مخالفم (۳) و كاملاً مخالفم(۴) مشخص مي نمايد. براي نمره گذاري FAD تمام پاسخ ها از ۱ تا ۴ كد گذاري مي شوند، نمره ي بالاتر نشانگر كاركرد نا سالم است براي بدست آوردن نمره هر مقياس، متوسط نمرات مواد آن مقياس محاسبه مي شود سپس نمرات مواد هر خرده مقياس با هم جمع شده و بر تعداد مواد آن مقياس تقسيم مي شود. بنابراين نمره ي هر مقياس بين ۱ (سالم) تا ۴ ( ناسالم) خواهد بود اگر ۴۰ درصد از مواد يك مقياس پر نشده باشد نمره ي مقياس محاسبه نخواهد شد.

دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور-(ept)پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دارای ۴ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۴۸ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

 

عنوان

هیچ

کم

تاحدی

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

 

البته این شیوه نمره گذاری درمورد سوالات شماره ۸، ۲۳، ۲۶ و ۳۳ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

عنوان

هیچ

کم

تاحدی

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

 

این پرسشنامه دارای ۵ بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

خودکارآمدی

۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶

تاثیرات هیجانی

۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹

برنامه ریزی

۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸

فقدان کنترل پیامد

۵، ۶، ۳۷، ۳۸

انگیزش

۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۷

دانلود فایل

پرسشنامه علائم مرضي كودكان (CSI-4)

پرسشنامه علائم مرضي كودكان (CSI-4)

پرسشنامه-علائم-مرضي-كودكان-(csi-4)پرسشنامه  علائم مرضي كودكان (CSI-4) دارای ۱۲صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۷۷ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد

اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4)
در ایران نیز مطالعه‌ای توسط توکلی زاده (۱۳۷۵) با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلال‌های رفتار ایذایی و کاستی توجه بر روی ۴۰۰ دانش آموز دبستان شهر گناباد (۲۲۰ پسر و ۱۲۸ دختر) انجام گرفت که علاوه بر شیوع، اعتبار، حساسیت و ویژگی اختلال‌های مذکور نیز بر روی ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان جمعیت نمونه محاسبه گردید. به نحوی که حساسیت پرسشنامه علائم مرضی کودکان براساس بهترین نمره برش ۴، ۵، ۷ برای هر یک از اختلال‌های بیش فعالی- کاستی توجه، لجبازی- نافرمانی و اختلال سلوک به ترتیب ۷۵/۰، ۸۹/۰، ۸۹/۰ و ویژگی آن به ترتیب ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۹۰/۰ به دست آمد. علاوه بر این، اعتبار پرسشنامه نیز برای هر دو فرم والد و معلم به ترتیب ۹۰/۰ و ۹۳/۰ برآورد شد.

دانلود فایل

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

پرسشنامه-عزت-نفس-سازمانی-پیرس-و-همکارانپرسشنامه پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران دارای ۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۱۰ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
پرسشنامه عزت نفس سازمانی
در اين پژوهش براي سنجش عزت نفس سازماني از پرسشنامه عزت نفس سازماني كه توسط پيرس ، گاردنر، كامينگز و دان هام( ۱۹۸۹ ) ساخته شده، استفاده  گرديد . اين پرسشنامه داراي ده عبارت است كه اعتقاد و باورهاي كار كنان و ارزشمندي آنها را در محيط سازمان در مقياس ليكرت از نمره۱ (كاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (كاملاً موافق) ارزيابي مي كند . براي بررسي صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمينة مشاوره شغلي و روان شناسي صنعتي و سازماني و همچنين يك نفر كارشناسي ارشد زبان انگليسي تأئيد گرديد و براي بررسي روايي محتوايي ، اين پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمينه هاي روان شناسي صنعتي و سازماني و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأييد گرديد .

دانلود فایل

پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

پرسشنامه-عزت-نفس-(فرم-تجدید-نظر-شده-پرسشنامه-کوپر-اسمیت-)پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ) دارای ۶ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۵۸ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

-۵-۳ پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ):
کوپر اسمیت (۱۹۶۷)مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرود و دیموند (۱۹۵۴)انجام داد تهیه و تدوین کرد این مقیاس دارای ۵۸ ماده (سئوال ) که ۸ سئوال آن یعنی شماره های ۶،۱۳،۲۰،۲۷،۳۴،۴۱،۴۸،۵۵ دروغ سنجش است در مجموع ۵۰ ماده آن به ۴ خرده مقیاس ،عزت نفس یکی ، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی ((والدین ) و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است .

۲-۵-۳شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :
شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است به این معنا که ماده های شماره ۲،۴،۵،۱۰،۱۱،۱۴،۱۸،۱۹،۲۱،۲۳،۲۴،۲۸،۲۹،۳۰،۳۲،۳۶،۴۵،۴۷،۵۷ پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می گیرد و بقیه سئوالات بصورت معکوس است یعنی پاسخ خیر آنها یک نمره و پاسخ بلی صفر نمره می گیرد .
بدهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر ۵۰ خواهد بود چنانچه پاسخ دهنده از ۸ ماده دروغ سنج بیش از ۴ نمره بیاورد بدان معناست که اعتبار آزمون پایین است و آزمونی سعی کرده خود را بهتر از آن چیزی که هست جلوه دهد.

دانلود فایل

پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج

پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج

پرسشنامه-محقق-ساخته-در-ارتباط-با-دوستي-هاي-قبل-از-ازدواجپرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج
دارای ۳ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: ندارد
پایایی: ندارد
تعداد سوالات : ۲۸ سوال
نمره گذاری وتفسر: ندارد

 به موارد بالا نیازی نیست فقط جواب سوالات بلی وخیر می باشد

پرسشنامه:
در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . اين پرسشنامه داراي ۲۸ سوال مي‌باشد كه به بررسي روابط قبل از ازدواج مي پردازد . بررسي روابط بيندختر و پسر قبل از ازدواج كه آيا اين رابطه وجود داشته است يا نه ؟ و اگروجود داشته است اين رابطه در چه حدي بوده است ؟ و از چه نوعي بوده است ؟ سلام و احوالپرسي ساده ،‌تلفن ، نامه، لمسي ، فيزيكي ،معاشقه ، نوازش ،‌بوسه و يا رابطه جنسي نمره گذاري آن بصورت           (1 و ۰ ) است.

دانلود فایل

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه-محقق-ساخته-انتقال-مهارت-های-مدیریتیپرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی
 
دارای ۶ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۳۰ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

 پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی مشتمل بر ۳۰ گویه می باشد. این پرسشنامه دارای ۷ مؤلفه (نوآوری و ابتکار ۴ گویه، قدرشناسی۴ گویه، خودباوری۴ گویه، تفکر منطقی و آینده نگری۵ گویه، ریسک پذیری۴ گویه، روش تفویض اختیار ۵ گویه و رعایت قوانین اداری ۴ گویه) می‌باشد. پس از تهيه پرسشنامه اعتبار و پايائی آن را بايد قبل از انجام مطالعه اصلي سنجید. براي تعيين اعتبار محتوایی صوري، پرسشنامه را در اختيار چند تن از استادان رشته علوم انساني و تربیتی به ویژه استاد راهنما قرار دادم تا مشخص نمايند كه گويه‌ها صرفاً موضوع مورد بررسي را مي‌سنجد یا خیر. پس از آن تعدادي از گويه‌ها حذف يا تغيير داده شد، سپس پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتي بر روي نمونه‌اي مشابه نمونه اصلي ولي كوچك‌تر از آن مورد بررسي قرار دادیم. بنابراين پس از تهيه پرسشنامه‌، تعداد ۴۰ نسخه از آن تكثير و بوسيله پاسخگويان تكميل گرديد. سپس داده‌هاي جمع‌آوري شده را كُدگذاري نموده و با استفاده از نرم‌افزار كامپيوتري (spss) پايايي گويه‌ها را با استفاده از آزمون پايايي سنج آلفا كرونباخ محاسبه نموديم كه نتايج آن براي کل پرسشنامه در جدول ۳-۱ و خرده مقیاس‌های مختلف آن در جدول ۳-۲ آمده است.

دانلود فایل

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا

پرسشنامه-گرايش-به-تفكر-انتقادي-كاليفرنياپرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا
دارای ۱۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: ندارد
پایایی: ندارد
تعداد سوالات : ۷۵ سوال
نمره گذاری وتفسر: ندارد

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا

با پركردن جاهاي مناسب، ميزان موافقت و مخالفت خود را با هر يك از جملات نشان دهيد. به خاطر داشته باشيد كه تنها ۲۰ دقيقه فرصت داريد:

دانلود فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان

پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان

پرسشنامه-کیفیت-زندگی-مخصوص-زنانپرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان
دارای ۵ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۲۶سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان
 این پرسشنامه شامل ۲۶ سوال از علائم و عوارض یائسگی در ۴ حیطه وازوموتور(سیستم محرک عصبی رگها) (۳ سوال)، روانی- اجتماعی (۷ سوال)، فیزیکی (۱۶ سوال) و جنسی (۳ سوال) می‌باشد و بر اساس مقیاس لیکرت (امتیاز ۱ برای حداقل شدت و امتیاز ۳ برای حداکثر شدت) با توجه به هر سوال، امتیاز کل محاسبه می‌شود. از طرفی کسانی که در طول یک ماه گذشته اصلاً دچار این علائم نشده‌اند نمره صفر می‌گیرند. بالاتر بودن نمره در هر حیطه نشان‌دهنده بدتر بودن کیفیت زندگی و پایین‌تر بودن نمره نشان‌دهنده بهتر بودن کیفیت زندگی می‌باشد. پایایی این پرسشنامه  در جامعه ایرانی بین ۸۳/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است.(عابدزاده ،۱۳۸۸). در پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/۰ به دست آمد.

دانلود فایل

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

پرسشنامه-کانون-کنترل-سلامتپرسشنامه کانون کنترل سلامت
 
دارای ۵ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : ۱۸ سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد

پرسشنامه کانون کنترل سلامت
مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال ۱۹۷۸ توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی شده وجود دارد و به تعیین نوع محور کنترل سلامتی در افراد می پردازد.
مقیاس‌های تک بعدی در زمینه سنجش نوع کنترل ابتدا توسط والستون و همکاران طراحی شد. مقیاس  MHLC  شامل سه مولفه  با معیار شش گانه لیکرت و مخفف کلمات زیر است:
  1-منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر (PHLC)  : شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او به وسیله افراد دیگر تعیین می‌شود.

دانلود فایل