جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم زیست شناسی دوم- سفری در دنیای جانداران

جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم زیست شناسی دوم- سفری در دنیای جانداران

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-سوم-زیست-شناسی-دوم-سفری-در-دنیای-جانداراندانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم  کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم – سفری در دنیای جانداران
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۱۰ صفحه تایپ شده

بخش هایی از محتوای فایل::

سلول های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون از یک جسم سلولی که هسته را در خود جای داده و تعدادی اجزای رشته مانند تشکیل یافته است.
رشته هایی که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت می کنند دندریت، و رشته هایی که برعکس پیام های عصبی را از جسم سلولی به سوی انتهای رشته می برند آکسون نام دارد.

سلول هایی که دور آکسون ها و دندریت ها می پیچند و نقش عایق را دارند نوروگلیا یا سلول های پشتیبان نامیده می شوند.

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مهم فصل دوم زیست شناسی دوم- سفری به درون سلول

جزوه خلاصه نکات مهم فصل دوم زیست شناسی دوم- سفری به درون سلول

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-دوم-زیست-شناسی-دوم-سفری-به-درون-سلولدانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل دوم کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم – سفری به درون سلول
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۱۱ صفحه تایپ شده

بخش هایی از محتوای فایل::
فصل ۲ زیست شناسی سال دوم تحت عنوان سفری به درون سلول، یکی از مهمترین و سوال خیزترین فصول درس زیست شناسی در کنکور می باشد که در مورد ساختار کلی سلول ها است. در این جزوه خلاصه نکات مهم و کلیدی این فصل به صورت جزوه ای ۱۱ صفحه ای و تایپ شده در قالب فایل pdf ارائه شده است. بخشی از نکات شامل موارد زیر می باشند:

لیزوزوم کیسه ای غشادار است که دارای انزیم های تجزیه کننده می باشند.
بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند انزیم های گوارشی را درون خود داشته باشد.
لیزوزوم ها با پیوستن به واکوئل های غذایی انزیم های گوارشی را به درون واکوئل تخلیه کرده و محتوای درون واکوئل را تجزیه می کنند. مولکول حاصل امینواسید است.
یکی دیگر از کارهای لیزوزوم بلع و گوارش اندامک های اسیب دیده یا پیر سلول است.
لیزوزوم ها در نمو جنینی نیز نقش حیاتی دارند.

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول زیست شناسی دوم- مولکول های زیستی

جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول زیست شناسی دوم- مولکول های زیستی

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-اول-زیست-شناسی-دوم-مولکول-های-زیستیدانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول  کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم – مولکول های زیستی
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۸ صفحه تایپ شده

بخش هایی از محتوای فایل::
مهمترین مونوساکاریدهای ۵ کربنی، ریبوز و دئوکسی ریبوز می باشند.
گلوکز در گیاهان ساخته می شود و سوخت اصلی سلول ها می باشد.
مونوساکاریدی که از هیدرولیز لاکتوز (قند شیر) حاصل می شود گالاکتوز نام دارد.
واکنش دو مونوساکارید (با واکنش سنتز آب دهی) تولید دی ساکارید می کند.
ساکارز، مالتوز و لاکتوز ۳ نوع دی ساکارید می باشند.

مالتوز قند موجود در جوانه جو است. ساکارز قند شکر و لاکتوز قند شیر است.

مطالعه جزوه فوق برای مرور سریع نکات کلیدی فصل مولکول های زیستی مفید می باشد.

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مهم فصل هشتم زیست شناسی دوم- حرکت

جزوه خلاصه نکات مهم فصل هشتم زیست شناسی دوم- حرکت

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-هشتم-زیست-شناسی-دوم-حرکتدانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل هشتم کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم –  حرکت
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۸ صفحه تایپ شده

بخش هایی از محتوای فایل::

برخی گیاهان مانند گل ابریشم و اقاقیا برگ های مرکب دارند. برگچه های این گیاهان در هنگام روز گسترده می شوند، اما شب هنگام هر یک از ۲ برگچه روبروی هم تا می خورند تا به هم نزدیک شوند و در کنار هم قرار گیرند.
گل های برخی گیاهان نیز هنگام روز باز و هنگام شب بسته می شوند. این حرکت را شب تنجی می نامند.
گیاهان حساس نیز برگ مرکب دارند. لمس کردن یکی از برگ ها باعث تا خوردن و بسته شدن فوری ان می گردد. این حرکت لرزه تنجی نامیده می شود.
برگ گیاهان گوشت خوار نیز به برخورد اشیا و لمس حساس است. این حرکت بساوش تنجی نامیده می شود.

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مهم فصل هفتم زیست شناسی دوم- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

جزوه خلاصه نکات مهم فصل هفتم زیست شناسی دوم- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-هفتم-زیست-شناسی-دوم-تنظیم-محیط-داخلی-و-دفع-مواد-زایددانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل هفتم  کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم – تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۵ صفحه تایپ شده

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مهم فصل ششم زیست شناسی دوم- گردش مواد

جزوه خلاصه نکات مهم فصل ششم زیست شناسی دوم- گردش مواد

جزوه-خلاصه-نکات-مهم-فصل-ششم-زیست-شناسی-دوم-گردش-مواددانلود جزوه خلاصه نکات مهم فصل ششم  کتاب درسی  زیست شناسی سال دوم – گردش مواد
در قالب فایل  pdf و متشکل از ۱۳ صفحه تایپ شده

بخش هایی از محتوای فایل::

آگرانولیست ها به ۲ گروه لنفوسیت و مونوسیت تقسیم می شوند.
طول عمر گلبول های سفید به غیر مونوسیت ها از چند ساعت تا چند هفته بیشتر نیست.
نوتروفیل ها با پدیده فاگوسیتوز (بیگانه خواری) موجب از بین رفتن بافت ها می شوند.
قدرت اندوسیتوز (درون ریزی) ائوزینوفیل ها از نوتروفیل ها کمتر است. 
 ائوزینوفیل ها در عفونت های انگلی افزایش می یابند و با ترشح موادی موجب نابودی انگل ها می شوند.
بازوفیل ها در ترشح هپارین که یک ماده ضد انعقاد خون است و هیستامین که گشادکننده رگ هاست، دخالت دارند.

دانلود فایل