وکتور آدمک زن-آدمک مرد-حالات مختلف آدمک-زن-مرد-بچه-فایل کورل

وکتور کشاورزی-وکتور لوازم کشاورزی-وکتور تراکتور -وکتور کمباین-وکتور ماشین-فایل کورل

وکتور ابزار طراحی طرح شاخ و برگ-فایل کورل

وکتور کادر و حاشیه طرح شاخ و برگ-فایل کورل

وکتور کادر و حاشیه -ابزار طراحی -فایل کورل

وکتور لوازم جرثقیل-بالابر-فایل کورل