پاورپوینت درباره پرتو گاما

پاورپوینت ۹ اسلایدی در مورد پرتو گاما ( فایل word به صورت ضمیمه ارسال می شود ) …

آموزش WORD

آموزش WORD 61 صفحه …

پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی

پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی

پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی

مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبکهايدلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانیمبتلا به بیماریهاي مزمن جسمانیفرمت فایل پایان نامه pdf می باشد
 
چکیده فارسی: هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی سلامت روانی از طریق بررسی ارتباط بین سبکهاي دلبستگی با سلامت روانی و تصریح نقش میانجیگرانه راههاي مقابله با تنیدگی در سالمندان مبتلا به وضعیتهاي مزمن طبی( هدف اصلی) و مشخص ساختن سن آغاز سالمندي در…

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران….

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران....

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران….

فهرست مطالبعنوان شماره صفحه
چكيده:۱
مقدمه :۲
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۴
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- مروری بر ادبیات تحقیق۶
۱-۴-۱ تحقیقات خارجی:.. ۶
۱-۴-۲ تحقیقات داخلی:.. ۸
۱-۵- اهداف تحقیق۹
۱-۵-۱ اهداف علمی :.. ۹
۱-۵-۲ اهداف کاربردی تحقیق :.. ۱۰
۱-۶- فرضیات تحقیق۱۰
۱-۷-روش پژوهش۱۰
۱-۸- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات۱۱
۱-۹- روش‌ها و ابزار گردآوری۱۱
۱-۱۰-قلمرو پژوهش۱۱
۱-۱۰- ۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲
۱-۱۱-جامعه آماري و…

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران…

چکیدههدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۲ شرکت فعال در ۹ صنعت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ است. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال است. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر…

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های  پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…

چکیدهصورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور ۷۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار…

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران…

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران...

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲-بيان مسئله۴
۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق۴
۱-۴-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از۶
۱-۵-سوالات اصلي تحقيق۶
۱-۶-فرضيه هاي تحقيق۶
۱-۷-روش تحقيق۶
۱-۸-قلمرو زماني تحقيق۷
۱-۹-قلمرو موضوعي تحقيق۷
۱-۱۰-روش جمع آوري و منابع اطلاعات۸
۱-۱۱-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق۸
۱-۱۲-ساختار تحقيق۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه۱۲
۲-۲- بخش اول: کليات۱۳
۲-۲-۱ اهميت ماليات۱۳
۲-۲-۲ نقش ماليات در جامعه:۱۳
۲-۲-۳ ماليات و…

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران…

فصل اولکلیــات تحقیــق
۱-۱- مقدمه
با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت ها، چه به صورت تجارت و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شده است. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاری ها و ارزیابی و ظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی…

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری…

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری...

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری…

چکیدهشناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۷ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از…

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران…

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران...

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران…

چکیده
تشکيل شرکت­هاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سده­ي نوزدهم و اوايل دهه­ي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنوني، ابتدا در دهه­ي ۱۹۹۰ در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئت­مديره­ي شرکت­هاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحران­هاي مالي سال­هاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري…